Có 1 kết quả:

Fèng xīn bǐ kè dǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Funcinpec (royalist Cambodian political party)