Có 1 kết quả:

fèng huán

1/1

fèng huán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to return with thanks
(2) to give back (honorific)