Có 1 kết quả:

fèng huán ㄈㄥˋ ㄏㄨㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to return with thanks
(2) to give back (honorific)