Có 1 kết quả:

fèn bǐ jí shū

1/1

Từ điển Trung-Anh

to write at a tremendous speed