Có 2 kết quả:

Qì dānqì dān

1/2

Qì dān

phồn & giản thể