Có 1 kết quả:

qì yuē jīng shén

1/1

Từ điển Trung-Anh

culture of honoring contractual obligations