Có 1 kết quả:

qì yuē qiáo pái

1/1

Từ điển Trung-Anh

contract bridge (card game)