Có 1 kết quả:

bēn bēn zú ㄅㄣ ㄅㄣ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. Rushing Clan, generation born between 1975-1985 and China's most hedonistic and hard-working social group (netspeak)