Có 1 kết quả:

bēn xí

1/1

bēn xí

phồn thể

Từ điển phổ thông

cuộc tập kích lớn

Từ điển Trung-Anh

long-range raid