Có 1 kết quả:

bèn tour

1/1

bèn tour

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 奔頭|奔头[ben4 tou5]