Có 1 kết quả:

tào bāo

1/1

tào bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

collar part of horse harness