Có 1 kết quả:

tào kǒu gòng

1/1

tào kǒu gòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to trap a suspect into a confession