Có 1 kết quả:

tào qī bǎo zhí

1/1

tào qī bǎo zhí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hedge (one's bets)
(2) to defend against risk