Có 1 kết quả:

tào shǎi

1/1

tào shǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

color printing using several overlaid images