Có 1 kết quả:

tào gòu

1/1

tào gòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a fraudulent purchase
(2) to buy up sth illegally