Có 1 kết quả:

tào chē

1/1

tào chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to harness (a horse to a cart)