Có 1 kết quả:

tào mǎ

1/1

tào mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to harness a horse
(2) to lasso a horse