Có 1 kết quả:

shē rù jiǎn nán

1/1

Từ điển Trung-Anh

it is hard to become frugal after becoming accustomed to luxury (idiom)