Có 1 kết quả:

shē yì jiǎn nán

1/1

Từ điển Trung-Anh

easy to become accustomed to luxury, hard to become accustomed to frugality (idiom)