Có 1 kết quả:

ào miào

1/1

ào miào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) marvelous
(2) mysterious
(3) profound
(4) marvel
(5) wonder