Có 1 kết quả:

Àò ěr bù lài tè

1/1

Từ điển Trung-Anh

Madeleine Albright (1937-), former US Secretary of State