Có 1 kết quả:

Àò kāng nèi ěr

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) O'Connell (name)
(2) Daniel O'Connell (1775-1847), Irish nationalist and catholic activist