Có 1 kết quả:

Àò sī wēi xīn jí zhōng yíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Auschwitz concentration camp