Có 1 kết quả:

Àò lǐ sà bāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Orissa, eastern Indian state bordering Bangladesh