Có 1 kết quả:

Àò kè lā hé mǎ Zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Oklahoma, US state (Tw)