Có 1 kết quả:

Àò kè lā hé mǎ Zhōu ㄚㄛˋ ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄏㄜˊ ㄇㄚˇ ㄓㄡ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Oklahoma, US state (Tw)