Có 2 kết quả:

Àò lín pǐ kèào lín pǐ kè

1/2

Từ điển Trung-Anh

Olympic

Từ điển phổ thông

Olympic