Có 1 kết quả:

duó zǒu

1/1

duó zǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to snatch away