Có 1 kết quả:

duó jīn

1/1

duó jīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to snatch gold
(2) to take first place in a competition