Có 1 kết quả:

duó mén ér chū ㄉㄨㄛˊ ㄇㄣˊ ㄦˊ ㄔㄨ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to rush out through a door (idiom)

Một số bài thơ có sử dụng