Có 1 kết quả:

fèn dòu ㄈㄣˋ ㄉㄡˋ

1/1

Từ điển phổ thông

phấn đấu, cố gắng, đấu tranh