Có 1 kết quả:

fèn mèi

1/1

fèn mèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to roll up one's sleeves for action

Một số bài thơ có sử dụng