Có 1 kết quả:

fèn dòu

1/1

fèn dòu

phồn thể

Từ điển phổ thông

phấn đấu, cố gắng, đấu tranh