Có 1 kết quả:

nǚ zhǔ rén

1/1

nǚ zhǔ rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hostess
(2) mistress