Có 1 kết quả:

nǚ zhǔ rén gōng

1/1

nǚ zhǔ rén gōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) heroine (of a novel or film)
(2) main female protagonist