Có 1 kết quả:

nǚ chéng wù yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) stewardess
(2) female flight attendant