Có 2 kết quả:

nǚ rénnǚ ren

1/2

nǚ rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

woman

Một số bài thơ có sử dụng

nǚ ren

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

wife

Một số bài thơ có sử dụng