Có 1 kết quả:

nǚ jié

1/1

nǚ jié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) woman of distinction
(2) a woman to be admired or respected