Có 1 kết quả:

nǚ pú

1/1

nǚ pú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) female servant
(2) drudge