Có 1 kết quả:

nǚ gōng zǐ

1/1

nǚ gōng zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) noble lady
(2) (honorific) your daughter