Có 1 kết quả:

nǚ gōng

1/1

nǚ gōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 女紅|女红[nu:3 gong1]

Một số bài thơ có sử dụng