Có 1 kết quả:

nǚ dān

1/1

nǚ dān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

women's singles (in tennis, badminton etc)