Có 2 kết quả:

Nǚ wánǚ wá

1/2

Nǚ wá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mythological daughter of Fiery Emperor 炎帝[Yan2 di4] who turned into bird Jingwei 精衛|精卫[Jing1 wei4] after drowning

nǚ wá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) girl