Có 2 kết quả:

Nǚ wānǚ wā

1/2

Nǚ wā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Nüwa (creator of humans in Chinese mythology)

nǚ wā

giản thể

Từ điển phổ thông

bà Nữ Oa trong thần thoại