Có 2 kết quả:

nǚ xùnǚ xu

1/2

nǚ xù

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con rể

Một số bài thơ có sử dụng

nǚ xu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) daughter's husband
(2) son-in-law

Một số bài thơ có sử dụng