Có 1 kết quả:

nǚ zǐ wú cái biàn shì dé

1/1

Từ điển Trung-Anh

a woman's virtue is to have no talent (idiom)