Có 1 kết quả:

nǚ háir

1/1

nǚ háir

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 女孩[nu:3 hai2]