Có 1 kết quả:

nǚ cè

1/1

nǚ cè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ladies washroom
(2) ladies toilet