Có 1 kết quả:

nǚ qiáng rén

1/1

nǚ qiáng rén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) successful career woman
(2) able woman