Có 1 kết quả:

nǚ bàn nán zhuāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(of a woman) to dress as a man (idiom)