Có 1 kết quả:

nǚ pái

1/1

nǚ pái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) women's volleyball
(2) abbr. for 女子排球